Till köpeavtal mellan Simontex HB och............................ 

Leveransvillkor

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan Säljaren och Köparen och äger tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I frågor som ej regleras av nedanstående leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare Köplagen, och mellan Säljare och konsument Konsumentköplagen. 

Anbud

Säljarens anbud gäller, om inte annat uttryckligen har omnämnts, i 10 dagar.  

Pris

Om, efter att köpeavtal ingåtts, förändringar i materialkostnader eller växelkurser inträffar, eller, till följd av myndighets beslut, skatt eller tull åläggs produkten eller transporten av denna, med följd att Säljarens kostnad för att leverera produkten till Köparen stiger i betydande mån, äger Säljaren rätt justera priset i motsvarande grad. 

Objektet

Det överlåtna objektet har beskrivits i specifikation, bilaga 2. Ändringar i specifikationen skall för att vara bindande för Säljaren vara skriftliga. Objektet avyttras såsom s k förrådsbyggnad. Säljaren svarar inte för byggandens funktion vid annan användning.  

Bygglov etc

Det åligger Köparen att ombesörja bygglov och andra tillstånd för uppställning och användning av objektet som kan krävas från myndighet.  

Transport

Det åligger Köparen att vid transport följa Säljarens lastnings- och lossningsanvisningar, anvisningar för hur objektet skall placeras på transportfordon samt slutförvaring. Eventuellt emballage som är erforderligt eller begärs debiteras särskilt och återtas inte såvida annat ej avtalats.  

Produktskada

För det fall att objektet, i sig själv eller genom användandet av den, orsakar skada på  person eller egendom (produktskada) tillhörig Köparen eller tredje man, är Säljarens ansvar under alla omständigheter begränsad till sådan typ av skada som täcks av Säljarens ansvarsförsäkring och skall i inget fall överstiga det belopp som Säljaren kan utfå i anledning av den aktuella produktskadan. I övrigt skall Köparen hålla Säljaren skadelös för eventuella produktansvarsanspråk.  

Försening

I köpeavtalet har intagits klausul rörande effekten av Köparens försening. Om försening med avlämnandet skulle uppkomma från Säljarens sida skall Köparen utan dröjsmål underrättas samtidigt som tidpunkt för ny leveranstid om möjligt skall anges.  

Utöver vad som anges i köplag/konsumentköplag gäller följande vid Säljarens försening. Säljaren ansvarar inte i något fall för försening och sådan försening berättigar inte Köparen till att vidta några åtgärder såsom hävning, krav av skadestånd eller dylikt för det fall försäljningen är föranledd av transportör eller av myndighets agerande, såsom tulldeklarering eller dylikt.  

Meddelande om hävning och skadestånd

Har varan avlämnats för sent får Köparen inte häva köpet eller kräva skadestånd p g a dröjsmålet om han inte senast 14 dagar efter det han fick kännedom om avlämnandet meddelar Säljaren att han häver köpet eller vill kräva skadestånd. Om Köparen häver köpet behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han dessutom utkräver skadestånd. 

Säljarens ansvar vid dröjsmål

Säljarens ansvar vid dröjsmål  är begränsat till visad direkt skada och uppgår högst till 0,5% av fakturavärdet för leveransen per hel vecka dröjsmålet varar, dock högst till totalt 6% av fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Skadestånd förfaller till betalning 30 dagar efter skriftlig begäran från Köparen. 

Reklamation vid fel

Det åligger Köparen att noggrant besiktiga objektet i samband med avhämtandet av detsamma. Säljaren friskriver sig från ansvar för fel som uppkommit p g a förändringar i objektets konstruktion till följd av Köparens särskilda beställningar om ej annat överens-kommits. Vid köp mellan näringsidkare gäller vidare att Köparen här inte får åberopa fel som han kunnat upptäcka vid en sedvanlig noggrann företagen undersökning av varan i samband med dess avhämtande. Reklamation av fel skall skriftligen äga rum vid köp mellan näringsidkare senast 1 vecka efter upptäckten av felet och beträffande konsument senast inom 2 månader efter det att Köparen märkt eller bort märka felet. Försening föranledd av Köparens tilläggsbeställningar skall ej grunda någon rätt för Köparen att påtala densamma. Köparen har inte rätt till ersättning  för utebliven vinst eller annan indirekt skada i anledning av försening eller fel i godset. Ej heller äger Köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.  

Alla Säljarens skyldigheter enligt köpeavtalet och dessa allmänna villkor vad gäller reparationer, kompletteringar eller andra åtgärder till avhjälpande av fel eller ofullständigheter hos objektet vidtas efter Säljarens val vid endera av Säljarens eller Köparens affärsställe.  

Kostnader i anledning av att Säljaren, oavsett anledning, nödgas fullfölja någon del av sitt åtagande på annan plats än vad nu sagts skall bäras av Köparen för det fall tredje man inte åtar sig kostnadsansvaret. 

Säljarens ansvar för fel i godset

Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods istället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader p g a att godset använts. Underlåter Säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods istället för felaktigt, äger Köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband härmed. En förutsättning för Säljarens ansvar vid fel är att godset av Köparen hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.  

Säljaren ansvarar inte för fel, ofullständigheter eller bristande funktion som orsakats av någon händelse som inträffar efter att risken för varan övergått på Köparen. Sålunda ansvarar Säljaren inte för fel, ofullständigheter eller bristfällig funktion som orsakats av felaktig montering eller inkorrekt eller bristande underhåll eller reparation av objektet, vare sig Köparen eller någon annan än Säljaren utfört åtgärden ifråga. Inte heller svarar Säljaren för fel, ofullständigheter eller bristfällig funktion hos objektet som orsakats av att objektet modifierats, för såvitt inte skriftligt samtycke till modifieringen föreligger från Säljaren. Normalt slitage på objektet föranleder inte ansvar för Säljaren ens enligt garanti. 

Information och service

All information i form s k kataloguppgifter eller underrättelser från Säljarens personal, före eller efter avtalsslutet, lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål såvida inte garanti härför skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som Säljaren kan lämna Köparen i frågan om användningen av varan efter leverans.  

Befrielsegrunder

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.