Köpeavtal

Simontex HB, 969687-2879, Gamla Landsvägen 1 A, 453 36 Lysekil, nedan kallad Säljaren, överlåter och försäljer till 

…………………………………….., nedan kallad Köparen, byggnadsmodul enligt specifikation, bilaga 1, och leveransvillkor, bilaga 2.

Köpeskillingen

Köpeskillingen är 65.000,- SEK inklusive mervärdesskatt. Av köpekillingen erläggs 50% eller 32.500,- SEK såsom handpenning vid beställning, genom insättning på Säljarens Bankkonto i SEB nr 51563300893. Resterande köpeskilling 32.500,- SEK erläggs senast 5 bankdagar före leverans eller den XX.

Om betalning ej erlagts senast utsatt dag äger Säljaren rätt meddela Köparen att köpet hävs. Om köpet, trots försenad likvid, enligt parternas överenskommelse fullföljs utgår dröjsmålsränta enligt lag eller 8% över vid varje tillfälle tillämplig referensränta från leveransdag enligt detta avtal intill dess betalning sker. Vid hävning äger Säljaren rätt innehålla av Köparen erlagd handpenning samt därutöver tillgodogöra sig skadestånd av Köparen motsvarande Säljarens faktiska förlust och kostnader för den uteblivna affären. 

Leverans

Leverans sker fritt Säljarens driftställe Kådene 230, 453 91 Lysekil, den XX. Om det sålda ej avhämtas senast 5 dagar efter leveransdag utgår hyra för objektets förvaring hos Säljaren med 100,- SEK per påbörjad vecka. Det åligger köparen att avhämta objektet senast 18.00 avtalad leveransdag. 

Transport

Köparen övertar ansvaret för objektet på leveransdagen och ombesörjer på egen risk och bekostnad transport av objektet.

Tvistelösning

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med Uddevalla tingsrätt som forum.

Lysekil den / 2010

__________________________ __________________________

för Simontex HB, 

Säljare för ………………….…, Köpare